Reklamace

Máte-li váš výrobek po záruční době 24 měsíců (včetně výrobků řady FORZA),  před odesláním reklamace na naši adresu nás kontaktujte na adrese info@sbstrade.cz.


Informace o  ceně přezlacení najdete zde 

 
Pokud Vám zčernalo stříbro, podívejte se prosím na tento návod. Černání stříbra není výrobní vada, ale přirozený jev. 
Zčernání stříbrných šperků se nazývá oxidace a je to přirozená reakce stříbra, která vzniká při kontaktu šperku s termální vodou, potem, lakem na vlasy, parfémem. Pokud užíváte léky, je možné, že šperky zčernají mnohem agresivněji. Jelikož stříbro oxiduje i při kontaktu s pak je zřejmé, že v letním období, kdy se člověk potí víc, se šperky zanášejí rychleji a je nutné je čistit častěji. Ne u každého reaguje stříbro stejně. Někdo nemusí čistit stříbro vůbec, někdo ho musí čistit každý týden. Záleží to na agresivitě potu a na prostředí, ve kterém se člověk pohybuje.

 

 

Všeobecná ustanovení - reklamační řád.

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím (společnost SBS TRADE s.r.o.). Kupující objednáním či převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Prodávajícím je společnost SBS TRADE s.r.o., IČ 25480774, se sídlem Rádlo 286, 468 03 Rádlo, zapsaná v obchodním rejstříku u k.s. Ústí n. L. v oddíle C, vložka 20161.

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na internet. stránkách www.sperky.guru v sekci ,,Kontakty,,

Ceny a dodací podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. Na stránkách www.sperky.guru  jsou vždy aktuální a platné ceny. Při prodeji prodávající kupujícímu vystaví doklad o prodeji (paragon, faktura) s datem prodeje. Ke zboží je přiložen i záruční list (u náramků SBS Forza Balance nahrazuje záruční list Certifikát).

Zboží je zasíláno Českou poštou. Zákazník si sám určí způsob platby (Pay Pall, bankovní převod nebo dobírka).

 Délka záruky

 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře / záručním listě. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014. a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

 Záruční podmínky

1. Kupující je povinen bezprostředně při předání zboží překontrolovat stav zakoupeného výrobku, zda je výrobek v pořádku a odpovídá objednanému zboží.

 2. Poškozený výrobek je nutno neprodleně vrátit prodejci a požádat o nápravu.

 3. Kupující může vadné zboží na reklamaci předat / zaslat zpět svému prodejci nebo odeslat přímo na adresu uvedenou na záručním listě. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby během přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zásilka musí být označena nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat reklamované zboží.  Také k němu musí být přiložen řádně vyplněný záruční list nebo kopie nákupního dokladu (paragon nebo faktura). Pokud toto není splněno, může to být důvodem odmítnutí zboží k reklamaci.

4. Kupující doloží platnost záruky předložením vyplněného záručního listu, kde je uveden datum prodeje nebo přiložením kopie nákupního dokladu. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, doloží také doklad o předchozí reklamaci.

5. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním výrobku, na škody způsobené běžným opotřebením či mechanické poškození včetně přetržení a protržení silikonových náramků SBS Forza Balance a SBS Forza Energy. Přetržení silikonových pásků není výrobní vada – jedná se o mechanické poškození zboží v důsledku běžného užívání.

6. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení nebo výměna zboží je možná, avšak pouze v případě, že zboží splňuje požadavky na vrácení zboží – nenošené a nepoškozené v původním obalu. Poplatek za výměnu zboží na žádost kupujícího (jiná barva, velikost a nebo typ) činí 50,- Kč na uhrazení nákladů na poštovné a balné. Tuto částku zašle zákazník současně s původním výrobkem. Pokud poplatek nebude přiložen k vyměňovanému zboží, zašle prodávající nový výrobek zákazníkovi na dobírku – cena nákladů na poštovné v případě dobírky je 120,-Kč.

7. Nárok na vracení peněz nebo výměnu výrobku vzniká po 3. oprávněné reklamaci. Běžné opotřebení, poškrábání, roztržení a jiné poškození zboží v důsledku běžného užívání nelze považovat za výrobní vadu a tudíž se nejedná o oprávněnou reklamaci. Pokud po  3. oprávněné reklamaci požaduje kupující vrácení peněz nebo výměnu výrobku, musí se obrátit se žádostí na svého prodejce u kterého zboží zakoupil (kde mu vystavili fakturu či jiný doklad o prodeji).

Se svou žádostí musí zákazník prodejci předložit záruční list, ve kterém jsou potvrzené 3 předchozí oprávněné reklamace a kopii dokladu, kde je uvedená kupní cena – částka, kterou zákazník požaduje vrátit. Peníze konečnému zákazníkovi vrací obchodní zástupce / prodejce, prodejci vrací peníze centrála SBS Trade, kde zboží zakoupil a kde mu byla vystavena faktura.

8. Prodávající má právo odmítnout přijetí reklamovaného zboží v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

9.  Vrácení zboží zaslané zpět do centrály SBS TRADE s.r.o. na dobírku nemůže být z důvodu nemožnosti kontroly zboží akceptováno a provozovatel takovou zásilku nepřevezme!

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující konečný spotřebitel má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

- pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

- pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží. Stejné právo zákazníkovi náleží, pokud jde o vady odstranitelné, ale zboží nemůže řádně užívat vzhledem k opětovnému vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a vyskytne se znovu. Větším počtem vad se rozumí, pokud má zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud si oprava vyžádá delší dobu, musí prodávající zákazníka o této skutečnosti informovat, v případě souhlasu zákazníka s touto informací sdělí prodávající zákazníkovi termín, do kdy bude reklamace vyřízena. Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy , případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací ( zejména poštovného, které zaplatil za odeslání zboží k reklamaci ). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci, má kupující také právo na náhradu nákladů k tomuto odstoupení. Pokud zákazník požaduje náhradu nákladů na poštovné při odesílání aktuální reklamace jak je uvedeno výše, musí si o náhradu písemně požádat. Není možné se domáhat proplacení nákladů zpětně po vyřízení reklamace!

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje pouze o dobu trvání reklamace a to i v případě, že odstranění vady proběhlo výměnou výrobku dodáním nové věci (při výměně výrobku nezačíná běžet nová dvouletá záruční lhůta!). V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje. Doba reklamace se počítá ode dne převzetí reklamovaného zboží prodávajícím do dne vyřízení reklamace. Datum a způsob vyřízení reklamace bude vždy uveden v záručním listě.

Po vyřízení reklamace / opravy bude zboží zasláno Českou poštou zpět zákazníkovi. Adresa bude odpovídat adrese odesílatele při převzetí reklamace, pokud zákazník písemně nebude požadovat odeslání na jinou adresu.

V případě, že reklamované zboží nebude zákazníkem vyzvednuto a Česká pošta ho po uplynutí 10ti denní lhůty pro uložení zásilky vrátí zpět odesílateli, bude prodávající kontaktovat zákazníka (v případě, že je uvedeno telefonní číslo nebo e-mailová adresa). Pokud se zákazníka nepodaří zkontaktovat, bude zásilka uložena u prodávajícího do té doby, než bude zákazník sám prodávajícího kontaktovat.

Opravy a neoprávněné reklamace

V případě neoprávněné reklamace / opravy (mechanické poškození, opotřebení způsobené běžným užíváním, odření, přetržení, zlomení, atd.) prodávající zákazníkovi zboží opraví na náklady zákazníka dle platného ceníku. Po opravě bude zboží odesláno na náklady zákazníka a cena za opravu a poštovné bude účtována dobírkou.

 

Závěrečné ustanovení

 

Vypracováno v souladu s obč. zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.